ارسال سفارشات از طریق پست

سفارشات مودم و گوشی دریافتی در همان روز سفارش و یا روز بعد مورد بررسی قرار گرفته و ارسال می شوند. زمان دریافت متغیر بوده، برای مشتریان تهران تا 24 ساعت و برای مشتریان شهرستانی مابین 1 تا 7 روز می باشد.

 محصولات مراقبتی مو