بسته

شرایط فروش قساطی

شرایط عمومی:

1. فروش مودم های اقساطی مختص شهر تهران می باشد.

2. ارائه تصویر فیش حقوقی الزامی است.

3. ارائه تصویر کارت ملی الزامی است.

3. چک باید به نام سفارش دهنده باشد.

 

شرایط خصوصی:

مودم  TF-i60(TD-LTE:

قیمت کل 578,900 تومان = 278,000 تومان پیش پرداخت و مابقی دریافت 3 فقره چک 3 ماهه و هرماه به مبلغ 100.000 تومان

مودم TK-2510(TD-LTE:

قیمت کل 388,900 تومان =188,900 تومان پیش پرداخت و مابقی دریافت 2 فقره چک 2 ماهه و هرماه به مبلغ 100.000 تومان